การสมัครสอบ และค่าธรรมเนียม

 

1.สมัครสอบด้วยตนเอง

  ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบ พร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่

  1.1 โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค
  1.2 โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
  1.3 โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน
  1.4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยเงินสด

2. สมัครสอบทางไปรษณีย์ (ด้วยจดหมายลงทะเบียน)

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี 659-1-02263-8 ส่งมาที่ โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การค้าซีคอนบางแค เลขที่ 607 ห้อง 400 ชั้น 4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดูวันประทับตราเป็นสำคัญ)

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ


ระดับ
ภาคทฤษฎี
ทฤษฎีดนตรีสากล โสตทักษะ
1-3 500 500
4-6 700 700
7-9 900 900
10-12 1,200 1,200

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

1. ใบสมัคร และบัตรสอบที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ติดลงบนใบสมัคร และบัตรสอบให้เรียบร้อย
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ยกเว้นผู้ที่เคยสมัคร และมีรหัสประจำตัวผู้สอบแล้ว ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวสอบแทน

 

ระเบียบการสมัครสำหรับผู้ที่เคยสมัครแล้ว

1. ผู้สมัครสอบต้องใช้รหัสประจำตัวของศูนย์สอบฯ ที่ได้รับในการสมัครสอบครั้งแรก เพื่อใช้ในการสมัครสอบครั้งถัด ๆ ไป
2. ในการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องซื้อใบสมัคร และสมัครสอบตามตารางเวลาที่ศูนย์สอบฯ กำหนดไว้ (ใบสมัครสอบ ราคา 50 บาท)
3. ในการกรอกใบสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใด ๆ สามารถใช้ข้อมูลเก่าได้ โดยที่ผู้สมัครกรอกเพียงรายวิชา และเกรดที่สมัครสอบเท่านั้น

 

การกำหนดตารางสอบและการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้กำหนดตารางสอบให้กับผู้สมัคร โดยจะแจ้งวันและเวลาสอบให้ทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากปิดรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบได้จากเว็บไซต์

 

Exam Application and Fee

 

1. Submitting the Application in Person

Applicants can submit the application and supporting evidence at the following locations:
1.1 Music Campus for the General Public, Seacon Bangkea Shopping Mall
1.2 Music Campus for the General Public, Seacon Square Shopping Mall
1.3 Music Campus for the General Public, Siam Paragon Shopping Mall
1.4 College of Music, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom
Please prepare to pay the application fee in cash.

 

2. Submitting the Application by Mail (By Registered Mail)
Applicants must send a fully completed application form with supporting evidence and receipt of bank transfer for the exam fee payment. The bank transfer must be made to the Bank of Ayudhya, using the account name มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอน บางแค (College of Music, Mahidol University, Seacon Bangkea Campus), account number 659-1-02263-8. The package must be sent by the deadline (shown by the postmark). The shipping address is as follows:
Music Campus for the General Public, College of Music, Mahidol University, No. 607 , Floor 4
Seacon Bangkae Company Limited. 607 floor 4 Petchkasem Road, Bangwa, Pasicharoen, Bangkok 10160

 

Exam Fees

Level Theory
Western Music Theory Musicianship
1-3 500 500
4-6 700 700
7-9 900 900
10-12 1,200 1,200

 

Application Documents

1. Application form and a completely filled out exam card.
2. Three photos of one inch attached to the application and completed exam card.
3. A copy of your government issued ID Card, or a copy of your house registration, or a copy of your passport. For previous applicants that have an applicant ID code, use a copy of your exam ID card instead.

 

Rules for Previous Applicants

1. Exam applicants must use the Time ID code that they received the first time they took an exam. They should use this code for future exam applications.
2. For all Time applications, applicants must purchase an application form and apply according to the published TIME schedule (the application form is 50 baht).
3. When filling in the application form, if applicants have no changes to their information, they are able to use their old information and only need to fill in the exam name and grade level for the exam they are applying for.  

 

The Exam Schedule and Examinee Name List

The Thailand International Music Examination, College of Music, Mahidol University, will announce the exam schedule by sending the day and time of the exam by mail within 2 weeks of receiving the application. Applicants are also able to get the exam name list and schedule from the website.