กำหนดการรับสมัคร การสอบและประกาศผลสอบ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคทฤษฎีดนตรี ปีละ 5 ครั้ง

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาคทฤษฎี พ.ศ.2561

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2561 ครั้งที่ 2-2561
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 7 ธันวาคม 2560  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2560

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
กำหนดสอบ วันที่ 13 มกราคม 2561 วันที่ 3 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มกราคม 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561

 

กำหนดการ ครั้งที่ 3-2561 ครั้งที่ 4-2561
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 2 เมษายน 2561
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 4 เมษายน 2561  วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

 วันที่ 8 เมษายน 2561

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 23 เมษายน 2561  วันที่ 23 สิงหาคม 2561
กำหนดสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 วันที่ 1 กันยายน 2561
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วันที่ 30 กันยายน 2561

 

กำหนดการ ครั้งที่ 5-2560
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ  วันที่ 23 ตุลาคม 2561
กำหนดสอบ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561