กำหนดการรับสมัคร การสอบและประกาศผลสอบ ภาควิชาทฤษฏีดนตรี และโสตทักษะ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคทฤษฎีดนตรี ปีละ 5 ครั้ง

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎดีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2562

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2562 ครั้งที่ 2-2562
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 7 ธันวาคม 2561
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 14 ธันวาคม 2561  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 5 มกราคม 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดสอบ วันที่ 12 มกราคม 2562 วันที่ 9 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มกราคม 2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 

กำหนดการ ครั้งที่ 3-2562 ครั้งที่ 4-2562
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 3 เมษายน 2562
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 5 เมษายน 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

 วันที่ 9 เมษายน 2562

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 24 เมษายน 2562  วันที่ 27 สิงหาคม 2562
กำหนดสอบ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 วันที่ 7 กันยายน 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 วันที่ 30 กันยายน 2562

 

กำหนดการ ครั้งที่ 5-2562
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
กำหนดสอบ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562