กำหนดการรับสมัคร การสอบและประกาศผลสอบ ภาควิชาทฤษฏีดนตรี และโสตทักษะ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคทฤษฎีดนตรี ปีละ 5 ครั้ง

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎดีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2562

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2563 ครั้งที่ 2-2563
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 12 ธันวาคม 2562  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 4 มกราคม 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดสอบ วันที่ 11 มกราคม 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มกราคม 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563

 

กำหนดการ ครั้งที่ 3-2563 ครั้งที่ 4-2563
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ ยกเลิกการรับสมัคร
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  ยกเลิก วันที่ 12 สิงหาคม 2563
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

 ยกเลิก

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ ยกเลิก  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
กำหนดสอบ ยกเลิก วันที่ 5 กันยายน 2563
ประกาศผลสอบ ยกเลิก วันที่ 30 กันยายน 2563

 

กำหนดการ ครั้งที่ 5-2563
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 5 ตุลาคม 2563
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 14 ตุลาคม 2563
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
กำหนดสอบ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563