กำหนดการรับสมัคร การสอบและประกาศผลสอบ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคทฤษฎีดนตรี ปีละ 5 ครั้ง

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาคทฤษฎี พ.ศ.2560

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2560 ครั้งที่ 2-2560
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2559
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 8 ธันวาคม 2559  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2559

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดสอบ วันที่ 7 มกราคม 2560 วันที่ 4 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มกราคม 2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560

 

กำหนดการ ครั้งที่ 3-2560 ครั้งที่ 4-2560
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 5 เมษายน 2560
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 5 เมษายน 2560  วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

 วันที่ 9 เมษายน 2560

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 23 เมษายน 2560  วันที่ 18 สิงหาคม 2560
กำหนดสอบ วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 วันที่ 2 กันยายน 2560
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 วันที่ 30 กันยายน 2560

 

กำหนดการ ครั้งที่ 5-2560
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 9 ตุลาคม 2560
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ  วันที่ 21 ตุลาคม 2560
กำหนดสอบ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560