กำหนดการรับสมัคร การสอบและประกาศผลสอบ ภาควิชาทฤษฏีดนตรี และโสตทักษะ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคทฤษฎีดนตรี ปีละ 5 ครั้ง

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎดีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2564

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2564 ครั้งที่ 2-2564
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 5 ธันวาคม 2563
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 9 ธันวาคม 2563  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดสอบ วันที่ 9 มกราคม 2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มกราคม 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564

 

กำหนดการ ครั้งที่ 3-2564 ครั้งที่ 4-2564
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 3 เมษายน 2564
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ) วันที่ 6 เมษายน 2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

 วันที่ 8 เมษายน 2564

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 23 เมษายน 2564  วันที่ 25 สิงหาคม 2564
กำหนดสอบ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันที่ 4 กันยายน 2564
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 วันที่ 30 กันยายน 2564

 

กำหนดการ ครั้งที่ 5-2564
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
กำหนดสอบ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564