การซื้อใบสมัครสอบ

 

ผู้สมัครสอบ สามารถซื้อใบสมัครและคู่มือการสอบได้ที่ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย ดังนี้         

 • 1. โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค
 • ศูนย์การค้าซีคอนบางแค เลขที่ 607 ห้อง 400 ชั้น 4

  ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

  เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.

  โทรศัพท์ 0 2458 2680-1 โทรสาร 0 2458 2682

 • 2. โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
 • เลขที่ 55 ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ห้อง 4047)      
  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250
  เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น.
  โทรศัพท์ 0 2721 9894-7 โทรสาร 0 2721 9894-7  ต่อ 3 หรือ150

 • 3. โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน
 • เลขที่ 991 ชั้น 4A ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง 4A 5-6        
  ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น.
  โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547

 • 4. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 • ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4

  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  เปิดทำการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

  โทรศัพท์ 0 2800 2525 ต่อ 515-516 โทรสาร 0 2800 2530

 • 5. โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ 
 • สำนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ปิ่นเกล้า ชั้น 19

  เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.

  โทรศัพท์ 0 2884 8502

 • 6. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ (สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกมาด้วยตนเอง)
 • วิธีการสั่งซื้อทางไปรษณีย์

Purchasing an Exam Application

 

Exam applicants are able to purchase an exam application and exam handbook at the following TIME centers:

1. Music Campus for the General Public Seacon Bangkae

Seacon Bangkae Company Limited. 607 floor 4

Petchkasem Road, Bangwa, Pasicharoen, Bangkok 10160
Phone: 0 2458 2680-1 Fax:0 2458 2682

Open every day from 10:00 – 20:00

2. Music Campus for the General Public, College of Music, Mahidol University, Seacon Square Campus
No. 55, Floor 4, Seacon Square Shopping Mall (Room 4047)
Sinakarin Road, Nongbon Subdistrict, Prawet District, Bangkok, 10250
Open every day from 10:00 – 20:00
Phone: 02-721-9897-7
Fax: 02-721-9897-7 ext. 3 or 150

3. Music Campus for the General Public, College of Music, Mahidol University
N0. 991, Floor 4A, Siam Paragon Shopping Mall, Room 4A 5-6
Prama 1 Road, Pathum Wan District, Bangkok, 10330
Open every day from 10:00 – 20:00
Phone: 02-129 4542-6
Fax: 02-129-4547

4. College of Music, Mahidol University 
College of Music Shop
No. 25/25 Phuttamonthon Sai 4
Salaya Subdistrict, Phuttamonthon District, Nakhonpathom Province, 73170
Open Monday to Friday 08:30-16:30
Phone: 02-800-2525, ext. 515-516
Fax: 02-800-2530

5. Aum Aree Music School
Central Shopping Mall Office, Pinklao, Floor 19
Open every day from 10:00 – 20.00
Phone: 02-884-8502