รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และผลสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 1/2559

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

วิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

วิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

วิชาดนตรีประวัติดนตรีตะวันตก [Download]

ผลสอบรอบที่ 1 / 2559

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบวิชาประวัติดนตรี [Download]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 6/2558

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

วิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

วิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

วิชาดนตรีประวัติดนตรีตะวันตก [Download]

ผลสอบรอบที่ 6 / 2558

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบวิชาประวัติดนตรี [Download]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 5/2558

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

วิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

วิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

วิชาดนตรีประวัติดนตรีตะวันตก [Download]

ผลสอบรอบที่ 5 / 2558

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบวิชาประวัติดนตรี [Download]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 4/2558

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

วิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

ผลสอบรอบที่ 4 / 2558

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 3/2558

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

วิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

วิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

วิชาดนตรีประวัติดนตรีตะวันตก [Download]

วิชาดนตรีแจ๊ส [Download]

ผลสอบรอบที่ 3 / 2558

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบวิชาประวัติดนตรี [Download]

ผลสอบวิชาแจ๊ส [Download]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 2/2558

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

วิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

วิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

วิชาดนตรีประวัติดนตรีตะวันตก [Download]

ดนตรีแจ๊ส [Download]

ผลสอบรอบที่ 2 / 2558

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบวิชาประวัติดนตรี [Download]

ผลสอบวิชาแจ๊ส [Download]

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 1/2558

วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

วิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

วิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

วิชาดนตรีประวัติดนตรีตะวันตก และดนตรีแจ๊ส [Download]

ผลสอบรอบที่ 1 / 2558

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบวิชาประวัติดนตรี [Download]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 6/2557

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ เกรด 1- 6 [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย เกรด 1- 10 [Download]

ผลสอบวิชาประวัติดนตรี [Download]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 4/2555

รายชื่อและตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ รอบที่ 4/2555 [ดาวน์โหลด]

รายชื่อและตารางสอบวิชาดนตรีไทย รอบที่ 4/2555 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล รอบที่ 4/2555 (ดาวน์โหลด)

ผลสอบวิชาโสตทักษะ รอบที่ 4/2555 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 4/2555 [ดาวน์โหลด]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 3/2555

รายชื่อและตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ รอบที่ 3/2555 [ดาวน์โหลด]

รายชื่อและตารางสอบวิชาดนตรีไทย รอบที่ 3/2555 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล รอบที่ 3/2555 (ดาวน์โหลด)

ผลสอบวิชาโสตทักษะ รอบที่ 3/2555 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 3/2555 [ดาวน์โหลด]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 2/2555

รายชื่อและตารางสอบ รอบที่ 2/2555 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรี รอบที่ 2/2555 (ดาวน์โหลด)

ผลสอบวิชาโสตทักษะ รอบที่ 2/2555 [ดาวน์โหลด]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 1/2555

รายชื่อและตารางสอบ รอบที่ 1/2555 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรี รอบที่ 1/2555 (ดาวน์โหลด)

ผลสอบวิชาโสตทักษะ รอบที่ 1/2555 (ดาวน์โหลด)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 2/2554

รายชื่อและตารางสอบ รอบที่ 2/2554 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรี รอบที่ 2/2554 (ดาวน์โหลด)

ผลสอบวิชาโสตทักษะ รอบที่ 2/2554 (ดาวน์โหลด)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 1/2554

รายชื่อและตารางสอบ รอบที่ 1/2554 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรี รอบที่ 1/2554 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบวิชาโสตทักษะ รอบที่ 1/2554 [ดาวน์โหลด]

รายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2554 รอบที่ 1 [ดาวน์โหลด]