การนำผลสอบไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

ผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้จากศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สามารถนำผลสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาที่สอบผ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ภาคทฤษฎี (Theory) ประกอบด้วยวิชาทฤษฎีดนตรี (Western Music Theory) และวิชาโสตทักษะ (Musicianship) ผู้ที่สอบผ่านระดับ 3 ขึ้นไป (และได้คะแนนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์กำหนด) สามารถนำผลสอบใช้เป็นหลักฐานการสมัครเรียนต่อระดับเตรียมอุดมดนตรี (Pre-college) เพื่อผ่านคุณสมบัติในความรู้วิชาทฤษฎีดนตรีและผู้ที่สอบผ่านระดับ 4 ขึ้นไป สามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (Undergraduate Program)
 • TIME Music Proficiency Exams for All New Graduate Students

  Western Instruments

  Western Music Theory and Analysis Grad GR

  Western Music History Grad GR

  Thai/Eastern Instruments

  Western Music Theory Grade 3
  Thai Music History, Theory, and Analysis Grad GR

Graduate Admissions Handbook 2013-2014 (Download)

 

Using Exam Certificates to Apply for Admission

Those that have passed exams measuring their knowledge from the Thailand International Music Examination are able to bring their exam certificates to use as evidence when applying for admission to the College of Music, Mahidol University. In this case they will be exempt from taking exams in the subject they passed already. Details are as follows:    

 • Theory includes the subject of Western Music Theory and the subject of Musicianship. Examinees that pass exam level 3 or higher (and can get an exam score required by the College of Music, Mahidol University) are able to bring their exam certificate to use as evidence when applying for the Pre-College level. For passing the qualifications of knowledge in Music Theory and passing exam level 4 or higher, applicants are able to use this as evidence when applying for the Undergraduate level.
 • TIME Music Proficiency Exams for All New Graduate Students

  Western Instruments

  Western Music Theory and Analysis Grad GR

  Western Music History Grad GR

  Thai/Eastern Instruments

  Western Music Theory Grade 3
  Thai Music History, Theory, and Analysis Grad GR

Graduate Admissions Handbook 2013-2014 (Download)

 

PRE-COLLEGE PROGRAM

MAJOR
WESTERN MUSIC THAI MUSIC

Western Music

Theory

Grade 3

Musicianship

Grade 3

Thai Music Theory

Grade PC

1. Thai Music
-
-
Yes
2. Western Music (Classical Music)
Yes
Yes
-
3. Western Music (Jazz Music)
Yes
Yes
-

Entrance Requirement for Each Program and Major [Download]

 

BACHELOR’S PROGRAM

MAJOR
WESTERN MUSIC THAI MUSIC

Western Music Theory

Grade 4

Musicianship

Grade 4

Western Music Theory

Grade 1

Thai Music Theory

Grade BM
Classical Music Performancece
Yes
Yes
-
-
Jazz
Yes
Yes
-
-
Music Composition
Yes
Yes
-
-
Musical Theatre
Yes
Yes
-
-
Popular Music
Yes
Yes
-
-
Thai and Eastern Music
-
-
Yes
Yes
Music Business
Yes
Yes
Yes
Yes
Music Education and Pedagogy
Yes
Yes
Yes
Yes
Music Technology
Yes
Yes
Yes
Yes

Entrance Requirement for Each Program and Major [Download]

 

MASTER’S PROGRAMS

MAJOR
WESTERN MUSIC THAI MUSIC

Western Music Theory and Analysis

Grade GR

Western Music History

Grade GR

Western Music History
Grade 3

Thai Music History, Theory and Analysis Grade GR

Musicology
Yes
Yes
Yes
Yes
Music Education
Yes
Yes
Yes
Yes
Music Business
Yes
Yes
Yes
Yes
Music Therapy
Yes
Yes
Yes
Yes
Performance and Pedagogy
Yes
Yes
Yes
Yes
Composition and Theory
Yes
Yes
-
-
Conducting
Yes
Yes
-
-
Collaborative Piano
Yes
Yes
-
-
Jazz Studies
Jazz History, Theory and Composing/Arranging Exam
-
-

Entrance Requirement for Each Program and Major [Download]

 

DOCTORAL PROGRAMS

MAJOR
WESTERN MUSIC THAI MUSIC

Western Music Theory and Analysis

Grade GR

Western Music History

Grade GR

Western Music History
Grade 3

Thai Music History, Theory and Analysis Grade GR

Musicology
Yes
Yes
Yes
Yes
Music Education
Yes
Yes
Yes
Yes
Performance and Pedagogy
Yes
Yes
Yes
Yes
Composition and Theory
Yes
Yes
-
-
Conducting
Yes
Yes
-
-

Entrance Requirement for Each Program and Major [Download]