การรับใบประกาศนียบัตร

 

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านภายในระยะเวลา 60 วัน หลังวันประกาศผลสอบ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมารับด้วยตนเอง ติดต่อขอรับได้ที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ เท่านั้น
ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันรับ หากต้องการใบประกาศนียบัตรมากกว่า 1 ใบ ต้องชำระธรรมเนียมเพิ่มใบละ 200 บาท

 

Receiving Exam Certificates

The Thailand International Music Examination, College of Music, Mahidol University will send exam certificates to examinees that pass exams within 60 days after the announcement of the exam results. For those interested in personally picking up their certificate, they should contact the Music Campus for the General Public, Seacon Square Shopping Mall Campus only. Examinees must bring their exam ID card and government ID card on the day receiving the certificate. If examinees need more than one certificate, they need to pay an extra 200 Baht per certificate.