เครื่องหมายทางทฤษฎี

คำแนะนำสำหรับการทำข้อสอบ

 1. อ่านคำสั่งให้ชัดเจนก่อนทำทุกหัวข้อ
 2. การตอบคำถามต้องตอบให้ถูกต้องและชัดเจนตรงตามคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ตอบเกินคำสั่ง เช่น การถาม
  ประเภทของคอร์ด ให้ตอบเฉพาะประเภท การตอบชื่อคอร์ดเต็มมาจะไม่พิจารณาคะแนน การตอบคอร์ด
  ต้องตอบให้ชัดเจน เช่น A maj, A min ไม่แนะนำให้ใช้การย่อชื่อคอร์ด
 3. จะพิจารณาให้คะแนนต่อเมื่อผู้เข้าสอบเขียนคำตอบถูกตามคำสั่งและการเขียนที่ถูกต้องตามหลักพื้นฐานทฤษฎี เช่นการเขียนขั้นคู่ จะไม่พิจารณาคำตอบในกรณีที่เขียนผิดเช่น ตอบขั้นคู่ว่า 3M การเขียนโน้ตหรือตัวหยุด ที่ไม่ถูกต้องจะไม่พิจารณาคะแนน การเขียนการพลิกกลับของคอร์ดด้วยตัวอักษร A B C หรือ 1 2 3 จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน
 4. แนะนำให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อและนามสกุลรวมถึงรหัสประจำตัวด้วยปากกา และทำข้อสอบด้วยดินสอ

การตรวจข้อสอบ

 1. เรื่องจังหวะ เกรด 1-3 สามารถให้ครบจังหวะ อนุโลมให้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับ TIME Signature ส่วนนเกรด 4 ขึ้้นต้องเขียนให้สอดคล้องกับ TIME Signature
 2. เรื่องคอร์ด 3 ในคีย์ไมเนอร์ อนุโลม สามารถเขียนเป็นเมเจอร์ หรือ Aug ได้
 3. บันไดเสียง - เขียนขึ้นหรือลงไม่ตามคำสั่ง หักคะแนน 0.5, ใช้โน้ตผิด (ตัวกลม, ตัวขาว) หักคะแนน 0.5, เขียนหางผิด หักคะแนน 0.5 , ใส่เครื่องหมายผิดคำสั่ง เช่น ให้ใช้ Key signature แต่ใช้ Accidental, หรือกลับกัน หัก 0.5 (แต่จำนวนเครื่องหมายต้องถูก)
 4. เรื่อง Position
  ห้ามตอบว่า A B C,  1 2 3, 0 1 2 ให้ตอบ root, 1st, 2nd หรือ root position, 1st inversion, 2nd inversion หรือเลข figure bass 6, 64, 65,
 5. ทดเสียง คีย์ถูก โอเค อย่างอื่นผิด เช่น ถ้าโน้ตผิดหัก จุดล่ะ 0.5 ผิด octave ผิดหมด
 6. คำศัพท์ เขียนให้ชัดเจน เช่น presto ต้องตอบ ‘เร็วมาก’ ตอบ ‘เร็ว’ อย่างเดียวไม่ได้
 7. วิเคราะห์เพลง ให้ตอบ Degree ของคอร์ด สามารถตอบเลขโรมันได้