ภาคทฤษฎี

ภาคทฤษฎี (Theory) แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบได้ทุกระดับ ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องสอบผ่านระดับใดมาก่อน รายวิชาที่เปิดสอบ คือ วิชาทฤษฎีดนตรีสากล (Western Music Theory) และวิชาโสตทักษะ (Musicianship)

 

Theory

Theory exams are separated into 6 levels. Applicants are able to select an exam at any level and there is no restriction concerning prerequisites before taking any exam. “Theory” refers to Western Music Theory and Musicianship.