เอกสารสำหรับเผยแพร่ และจำหน่าย

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยได้จัดทำตำราเรียน และโน้ตเพลงสำหรับการทดสอบในระดับต่างๆ ของหลักสูตรการสอบเทียบ เพื่อสนับสนุนในการสอบเทียบ และเรียนการสอนทางด้านดนตรีของประเทศไทย

 

Documents for Announcement and for Sale

The Thailand International Music Examination creates textbooks and music scores for the exams at various levels of the program to support taking the TIME equivalency exams and the general study of music in Thailand.


หลักสูตร / Program

 

ตำราและเอกสาร / Textbooks and Documents

 

ของที่ระลึก / Souvenirs

 

ที่อยู่ในการจำหน่าย / Address for Purchasing

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 4 ติดกับ YoYo Land โทรศัพท์ : 0-2721-9894-97 โทรสาร : 02-721-9894 กด 3

 

Music Campus for the General Public, College of Music, Mahidol University, Seacon Square Shopping Mall, Floor 4, next to Yo-Yo Land
Phone: 02-721-9894, 02-721-9895, 02-721-9896, 02-721-9897
Fax: 02-721-9894 ext. 3