คณะกรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ
นายกฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ กรรมการ
นางอริยา เจริญสุข กรรมการ
นางนพีสี เรเยส กรรมการ
ดร.สมชัย ตระการรุ่ง กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริหาร

ดร.สมชัย ตระการรุ่ง ประธาน
นางสาวงามตา นันทขว้าง ฝ่ายวิชาการ
นายเกียรติก้อง สุภายน ฝ่ายวิชาการ
นายพร้อมวุฒิ สุดตะกู ฝ่ายวิชาการ
นายณัฐวุฒิ สุขแสงจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา ช่วยประสิทธิ์ ฝ่ายงานทะเบียนและเลขานุการ

 

Board of Directors

Assoc. Prof. Dr. Sugree Charoensook, Chair
Mr. Krit Buranawitayawut, Committee
Mrs. Ariya Charoensook, Committee
Mrs. Napisi Reyes, Committee  
Dr. Somchai Trakarnrung, Committee and Secretary

 

Administrative Committee  

Dr. Somchai Trakarnrung, Chair

Ms. Ngamta Nantakhwang, Academic Affairs

Mr. Kiatkong Subhayon, Academic Affairs

Mr. Promwut, Sudtakoo, Academic Affairs
Mr. Nattawut Suksangjan, Public Relations

Ms. Kanchana Chuayprasit, Secretary