การขอดูข้อสอบภาคทฤษฎี

  1. ผู้สอบสามารถขอดูข้อสอบได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาสยามพารากอน ภายใน 7 วัน
  2. ผู้สอบต้องติดต่อนัด วัน เวลาเข้าดูข้อสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่เบอร์โทร 02 129 4542-6
  3. ศูนย์สอบเทียบดนตรีฯ ให้ดูข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว และไม่เกิน 20 นาที โดยสามารถเข้าดูได้ไม่เกิน 2 คน
  4. ศูนย์สอบเทียบดนตรีฯ ไม่ได้จัดอาจารย์เพื่อให้คำแนะนำหรืออธิบายในการดูข้อสอบ หากผู้สมัครต้องการคำแนะนำหรืออธิบายต้องจัดหาอาจารย์ผู้สอนหรือ ผู้เชียวชาญมาด้วยตนเอง
  5. หากมีข้อสงสัยในการตรวจข้อสอบ หรือ การให้คะแนน ให้ผู้สอบยื่นคำร้องขอตรวจข้อสอบใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท (ดูระเบียบการร้องขอตรวจข้อสอบใหม่เพิ่มเติม)

 

การร้องขอตรวจข้อสอบใหม่ (เฉพาะวิชาทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1-6)

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภาคทฤษฎี มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจข้อสอบและ/หรือคะแนนสอบที่ศูนย์สอบฯ ได้ประกาศไปแล้ว สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศูนย์สอบดำเนินการตรวจข้อสอบให้ใหม่ได้ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้อง 200 บาท โดยศูนย์สอบฯ จะดำเนินการตรวจข้อสอบและแจ้งผลสอบให้ใหม่ภายใน 15 วัน หากผลคะแนนสอบที่ได้ไม่ตรง (มากกว่าหรือต่ำกว่า) กับผลประกาศในครั้งแรก ศูนย์สอบฯ จะคืนค่าธรรมเนียมให้ผู้สอบ และปรับผลสอบให้ตรงตามผลการตรวจครั้งใหม่

 

Requesting to View Theory Exam Papers

  1. Examinees are able to request to personally see their exam papers at the Thailand International Music Examination, Siam Paragon Shopping Mall campus, within 7 days.
  2. Examinees need to make an appointment (day and time) beforehand of not less than one day. Appointments can be made by calling 02-721 9894-7.
  3. The Thailand International Music Examination allows examinees to view their exams only one time, for not more than 20 minutes, and by not more than 2 people.
  4. The Thailand International Music Examination does not manage instructors to give suggestions or explanations when viewing exams. If examinees want to have suggestions or explanations, they will need to bring their own instructor or specialist.
  5. If there are any uncertainties about the grading of an exam section or the giving of points, the examinee can file a request to have the exam re-graded. There is a fee of 200 baht for this service (also see the section on requesting an exam re-grade).

 

Requesting an Exam Re-grade (for Theory Grade 1-6)

For applicants that took a Theory exam, if there is a concern about the grading of an exam section and/or the giving of points for a TIME exam, as previously announced, they are able to request for a TIME exam to be re-graded. Examinees should prepare 200 baht for the TIME to re-grade and inform the re-grade results within 15 days. If the new grade does not match (either higher or lower) the original grade, the Thailand Thailand International Music Examination will refund the exam re-grade fee and adjust the result of the exam to match the result of the re-grade.