ภาษาไทย | English

ประกาศรายชื่อและตารางสอบ รอบที่ 5 / 2560

ดาวโหลดตารางสอบและรายชื่อ [Download]

กำหนดสอบรอบที่ 5 / 2560

สอบวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. สถานที่สอบ ศูนย์การค้า ซีคอนบางแค

หมายเหตุ นักเรียนท่านใดรหัสประจำตัวไม่ตรงกับทางเว็ป สามารถแก้ไข เพื่อให้ตรงกับรายชื่อในเว็ปไซต์ได้

ประกาศ บัดนี้ทางศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยได้ทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร TIME รอบ 3/2560 ผ่านทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

นักเรียนที่แจ้งความประสงค์จะมารับใบประกาศนียบัตรฯ ด้วยตนเอง สามารถมารับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามสาขาที่นักเรียนระบุไว้
1. MCGP สาขาพารากอน
2. MCGP สาขาซีคอนศรีนครินทร์
3. MCGP สาขาซีคอนบางแค

ผลสอบรอบที่ 3 / 2560

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย [Download]

หมายเหตุ - ดูข้อสอบทฤษฎี (รอบ 3/60 )31/5/2560 - 7/6/2560 รบกวนโทรมาแจ้งทางศูนย์

ผลสอบรอบที่ 2 ได้ทำการจัดส่งแล้ว นักเรียนที่แจ้งเข้ามารับเอง สามารมารับได้ที่สาขาที่ท่านได้แจ้งไว้

 

การขอดูข้อสอบภาคทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1-12 และทฤษฎีดนตรีไทย เกรด 1-6

สำหรับผู้ที่เข้าสอบรอบที่ 3 ประจำปี 2560

  1. ผู้สอบสามารถขอดูข้อสอบได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาซีคอน บางแค ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น.  
  2. ผู้สอบต้องติดต่อนัด วัน เวลาเข้าดูข้อสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่เบอร์โทร 0-2458-2680-81
  3. ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
  4. ศูนย์สอบเทียบดนตรีฯ ให้ดูข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว และไม่เกิน 20 นาที โดยสามารถเข้าดูได้ไม่เกิน 2 คน
  5. ศูนย์สอบเทียบดนตรีฯ ไม่ได้จัดอาจารย์เพื่อให้คำแนะนำหรืออธิบายในการดูข้อสอบ หากผู้สมัครต้องการคำแนะนำหรืออธิบายต้องจัดหาอาจารย์ผู้สอนหรือ ผู้เชียวชาญมาด้วยตนเอง
 

การแต่งกายเข้าสอบ

 1. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น ห้ามใส่ชุดพละ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ
 2. หากไม่มีแบบฟอร์มชุดนักเรียน นักศึกษา ให้ใส่ชุดสุภาพ เรียบร้อย ด้วยเสื้อเชิ้ต เสื้อคอปก กางเกงผ้า หรือกระโปรง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
 3. รองเท้าหุ้มส้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบ

เรื่องการเข้าห้องสอบ และรหัสประจำตัวสอบ

 1. ให้นำบัตรประจำตัวสอบ TIME และบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรนักเรียน) มาแสดงในห้องสอบ
 2. หากรหัสในบัตรประจำตัวสอบไม่ตรงกับในตารางสอบ ให้ยึดรหัสประจำตัวในตารางสอบเป็นสำคัญ และนำบัตรมาแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบ
 3. ผู้สอบควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
 4. มาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (ห้องสอบทฤษฎี)
 

ประกาศเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและหลักเกณฑ์การนำผลสอบไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ด้วย ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหม่ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้เริ่มใช้หลักสูตรใหม่สำหรับการสอบของรอบที่ 4/2559 เป็นต้นไป ซึ่งจากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การนำผลสอบไปใช้เพื่อศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ทางศูนย์สอบฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ทราบ ดังนี้

1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร

1.1 วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เนื้อหาได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม 10 เกรด เป็น 12 เกรด

1.2 วิชาโสตทักษะเนื้อหาได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม 6 เกรด เป็น 12 เกรด โดยท่านสามารถขอซื้อหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ได้ที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 3 สาขา (ซีคอนสแควร์ ซีคอนบางแค สยามพารากอน) และที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศาลายา

2. ด้านหลักเกณฑ์การนำผลสอบไปใช้เพื่อศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี (Pre-College) ยื่นผลสอบ เกรด 9 (เดิมยื่นเกรด 3)

2.2 ระดับปริญญาตรี ยื่นผลสอบเกรด 12 (เดิมยื่นเกรด 6)

2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ศูนย์สอบฯ ยกเลิกการจัดสอบภาคทฤษฎีดนตรี ทั้งหมด โดยฝ่ายการศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบโดยตรง (สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2800 2525 ต่อ 109)

2.4 สำหรับผู้ที่สอบผ่านตามหลักสูตรเดิม แต่ยังไม่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อ ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยฯ ยังคงให้สิทธิ์การใช้เกณฑ์และผลสอบของหลักสูตรเดิม (เกรด 3 สำหรับระดับเตรียมอุดมดนตรี, เกรด 6 สำหรับระดับปริญญาตรี) เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษาต่อได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี (นับจากวันประกาศผลสอบ) โดยไม่ต้องสมัครสอบตามหลักสูตรใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

 

กำหนดการสอบ ประจำปี พ.ศ.2560

กำหนดการ ครั้งที่ 4-2560 ครั้งที่ 5-2560
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 3 สิงหาคม 2560  วันที่ 9 ตุลาคม 2560
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

วันที่ 6 สิงหาคม 2560

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 21 ตุลาคม 2560
กำหนดสอบ วันที่ 2 กันยายน 2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 กันยายน 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560